คล้ายมุข บ. (2013). ผลของการให้คำปรึกษาเน้นการปรับพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Thai Journal of Nursing Council, 27(3), 106–115. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5473