ทรงมัจฉา จ., พุฒิวนิชพงศ์ ว., & สิทธิมงคล ย. (2013). การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์. Thai Journal of Nursing Council, 27(3), 116–126. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5479