เกษมกิจวัฒนา ส. (2013). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, 27(3). Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5483