สมกำลัง พ., & ไชยสิทธิ์ ย. (2013). แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, 27(4), 16–25. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5488