จิรวัฒน์กุล ศ., ส่งวัฒนา ป., รุ่งเรืองกลกิจ ส., ฟองแก้ว ว., เดียวอิศเรศ ว., สินธุ ศ., & ชินลํ้าประเสริฐ น. (2013). ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย. Thai Journal of Nursing Council, 27(4), 26–42. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5497