บุญนันท์ จ., จันทนยิ่งยง จ., พิมลศานติ์ ร., อัศวมงคลกุล อ., & บุญนุช ช. (2013). การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ. Thai Journal of Nursing Council, 27(4), 123–137. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5522