อรรจน์สาธิต พ., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท., & เฉลิมโชคเจริญกิจ อ. (2016). ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง. Thai Journal of Nursing Council, 31(3), 110–120. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/55829