รัตนมงคล ช., สินธุ ศ., ต่อสกุลแก้ว ท., & ไอรมณีรัตน์ เ. (2016). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดปฐมภูมิของกระเพาะอาหาร ตับ ทางเดินน้ำดี ลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง. Thai Journal of Nursing Council, 31(3), 97–109. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56337