นิลมานัต ก., มัชฌิม เ., มานะสุรการ จ., คงสุวรรณ ว., มีสุนทร ก., & พรหมพาหกุล ช. (2016). การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context. Thai Journal of Nursing Council, 31(3), 37–52. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56448