เผือกเทศ ศ., สวัสดิพานิช น., เขษมโอภาส เ., โลหาชีวะ ส., ทองไพบูลย์ พ., โรจนประเสริฐ พ., จันทร์ขาว ช., รอยกุลเจริญ ว., สริยาภรณ์ อ., & เชาวน์เมธากิจ ช. (2017). การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates. Thai Journal of Nursing Council, 32(1), 94–114. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/72190