สิริคุตจตุพรก., วิโรจน์รัตน์ว., & จิตรมนตรีน. (2017). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients. Thai Journal of Nursing Council, 32(1), 81-93. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/82615