ราชวงศ์ ว., ฉายพุทธ ป., กิมปี ส., & เอี่ยมวนานนทชัย น. (2013). ผลของโปรแกรมการจัดการการดูแลช่องปากด้วยตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council, 28(1), 34–48. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8857