นิลมานัต ก., นาคะ ข., คงอินทร์ ว., แซ่จิว เ., ไชยลังกา พ., & บุญพัฒน์ ป. (2013). ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. Thai Journal of Nursing Council, 28(1), 75–84. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/8987