นิ่มทัศนศิริ อ., ฉายพุทธ ป., โตสิงห์ อ., & สนั่นศิลป์ ว. (2013). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง. Thai Journal of Nursing Council, 28(1), 111–123. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9021