บุญเชียง ว., เตือนราษฎร์ ว., ฟองแก้ว ว., & กลั่นกลิ่น พ. (2013). ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ. Thai Journal of Nursing Council, 28(1), 124–137. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/9025