วาณิชย์กุล น., พึ่งผาสุก ส., ต่อสกุลแก้ว ท., & อุทริยะประสิทธิ์ เ. (2017). ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง. Thai Journal of Nursing Council, 32(2), 111–125. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/90332