แก้วแสง พ., & อิสระมาลัย แ. (2017). การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติในการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก. Thai Journal of Nursing Council, 32(3), 91–103. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/92502