มหาพรหมท., Monkong, S., & Wongvatunyu, S. (2017). ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ. Thai Journal of Nursing Council, 32(3), 50-65. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/95858