ขุมทอง น.; พาหุวัฒนกร ว.; เสรีเสถียร เ.; อยู่สำราญ ฉ. ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 88–97, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11650. Acesso em: 29 jan. 2023.