หมื่นรังษี จ.; ธงชัย ฉ.; สำราญญาติ ม. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 30–43, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11651. Acesso em: 28 jan. 2023.