แก้วเต็ม ย. กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 5–18, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15738. Acesso em: 29 nov. 2022.