สังขมุณีจินดา ก.; นิลมานัต ก.; กิจรุ่งโรจน์ ล. มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 32–42, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15744. Acesso em: 7 oct. 2022.