ชอบการไร่ส.; ฉันท์เรืองวณิชย์ว.; โตสิงห์อ.; วรรธนอภิสิทธิ์ธ. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว. Thai Journal of Nursing Council, v. 28, n. 3, p. 68-79, 11.