ธงชัย ฉ.; หนุเจริญกุล ส. ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 80–91, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15750. Acesso em: 30 sep. 2022.