ศรีวิชัย เ.; ฝึกฝน ก.; ปินใจ พ. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 95–107, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15751. Acesso em: 4 dec. 2022.