สวัสดิพานิช น.; อภัยจิรรัตน์ จ. สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 123–134, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15753. Acesso em: 4 dec. 2022.