สวมชัยภูมิ ก.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว.; โตสิงห์ อ.; มั่นสมบูรณ์ อ. Factors Influencing the Accuracy of Emergency Severity Index-Based Emergency Patient Triage. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 34, n. 4, p. 34–47, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/166192. Acesso em: 6 dec. 2022.