นิลมานัต ก.; อุดชุมพิสัย ม.; พจมานพงศ์ ภ.; นิยมไทย น. Continuing Hospital-to-Home Palliative Care: A Southern Thai Context. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 76–93, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/168752. Acesso em: 30 sep. 2022.