ลี้ฮั่วฮวด จ.; พาหุวัฒนกร ว.; เสรีเสถียร เ. ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 5–15, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16980. Acesso em: 31 jan. 2023.