ไชยรินทร์ฤ.; ฉันท์เรืองวณิชย์ว.; โตสิงห์อ. การจัดการภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมใต้สมองที่ได้รับการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council, v. 28, n. 4, p. 16-30, 11.