สะมาแอ น.; นิลมานัต ก.; คงสุวรรณ ว. ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 31–43, 2013. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16998. Acesso em: 30 sep. 2022.