หาสาสน์ศรี น.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว.; โตสิงห์ อ.; ริยาพันธ์ ศ. Factors Predicting Shock in Emergency Patients. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 34, n. 3, p. 60–75, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173801. Acesso em: 31 jan. 2023.