ไทยประดิษฐ์ ส.; แซ่เซี้ย ว.; ฐานิวัฒนานนท์ เ. ผลของโปรแกรมควบคุมความชื้นของผิวหนังต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง และการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทั. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 43–54, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18617. Acesso em: 30 sep. 2022.