ธนอมรพงศ์ ช.; กิมปี ส.; ฉายพุทธ ป.; วงษ์คงคำ เ.; เกษกุล ภ. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 67–81, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18621. Acesso em: 28 jan. 2023.