ศรีวิทะ เ.; ธงชัย ฉ. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 86–100, 2014. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21121. Acesso em: 27 jan. 2023.