เก่งเขตกิจ บ.; ระเบียบ เ.; เอี่ยมรักษา ส. การตรวจเต้านมในสตรีไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 55, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2229. Acesso em: 28 jan. 2023.