ทรายทอง ธ.; ปุญญโสพรรณ อ.; นาคะ ข. ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 39, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2239. Acesso em: 1 dec. 2022.