ธงชัย ฉ. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 63, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2245. Acesso em: 7 oct. 2022.