เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ. The Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council , [S. l.], v. 22, n. 2, p. 4, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247. Acesso em: 25 feb. 2024.