เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 4, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247. Acesso em: 3 dec. 2022.