ธงชัย ฉ. การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 17, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2249. Acesso em: 14 aug. 2022.