หนูคง อ. การจัดการโรคหืดในเด็ก : กลวิธีและการป้องกัน. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 32, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2250. Acesso em: 9 aug. 2022.