สมใจ อ.; เกยุรานนท์ พ.; สิงห์ช่างชัย เ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 44, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2251. Acesso em: 9 aug. 2022.