มโนการ ช.; อ่วมตานี อ. การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 57, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2252. Acesso em: 12 aug. 2022.