ส่งวัฒนา ป.; พุทธรัตน์ อ. ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 72, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2253. Acesso em: 4 jul. 2022.