ฉายพุทธ ป. วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 87, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2254. Acesso em: 3 dec. 2022.