สุวรรณโณ จ.; สุวรรณโณ จ. ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 99, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2255. Acesso em: 10 aug. 2022.