เก่งเขตกิจ บ.; ระเบียบ เ.; เอี่ยมรักษา ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 24, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2275. Acesso em: 8 dec. 2022.