ตะบูนพงศ์ ส.; บาลทิพย์ ข. ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 51, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2277. Acesso em: 26 sep. 2022.