ส่งวัฒนา ป.; คงอินทร์ ว.; ฐานิวัฒนานนท์ เ. ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 12, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2297. Acesso em: 5 feb. 2023.