นิลมานัต ก.; ไชยลังกา พ.; เชื้อประไพศิลป์ อ. การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง. Thai Journal of Nursing Council, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 30, 2012. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2306. Acesso em: 7 dec. 2022.